Esprit Rock

Singer hevdar at menneskje berre er ein av mange dyreartar

Singer hevdar at menneskje berre er ein av mange dyreartar, og at alle dyr har same verdi (Singer 2 2015:152). Grunnprinsippet av likeverd er

Spesiesisme, kva er det? Kva legg han i det? Korleis kan han påstå det? Kva seier han her om kjøtindustrien?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

I følge Singer er ikkje menneskje og dyr så forskjellige som ein først tenker. Menneskje er heller ikkje like, trekk inn IQ-greio hans, at intelligens ikkje kan vere skilje mellom oss og dei. Singer meiner at ein heller bør sjå på evnen til å føle smerte, og ta det inn i bildet når ein skal sjå på kven som er likeverdige og ikkje.

x

Hi!
I'm Loren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out